แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม เปลี่ยนชื่อของท่านในห้องประชุม zoom ดังนี้

ห้องบรรยาย-รหัสบทความ-ชื่อผู้นำเสนอภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น
A-999-กลยุทธ ดีจริง
สำหรับผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอผลงาน) ห้องบรรยาย-ชื่อผู้เข้าร่วมภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น
A-กลยุทธ ดีจริง

ดูวิธีเปลี่ยนชื่อ Zoom https://youtu.be/wM4KxoSQhRs

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องออนไลน์ A

ลิงก์วิดีโอคอล: https://zoom.us/j/98839355485?pwd=Qjk3VFdoS2p5bXVHRTFsSTh4NWRUQT09
Zoom Meeting ID 988 3935 5485
Passcode seat2022
Breakout Room A
ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา
1 27 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินพระราชทานของเกษตรกร ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 13:00–13:15
2 29 แนวทางการพัฒนาสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง สู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 13:15–13:30
3 30 แนวทางการพัฒนาการผลิตหอมแดงตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของกลุ่มแปลงใหญ่หอมแดงบ้านโคกก่อง ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 13:30–13:45
4 44 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย 13:45–14:00
5 48 การจัดการความรู้ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 14:00–14:15
6 71 การส่งเสริมการจัดการกลุ่มและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 14:15–14:30
7 131 ยกระดับผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชนตามศักยภาพพื้นที่จังหวัดนครพนม 14:30–14:45

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องออนไลน์ B

ลิงก์วิดีโอคอล: https://zoom.us/j/98839355485?pwd=Qjk3VFdoS2p5bXVHRTFsSTh4NWRUQT09
Zoom Meeting ID 988 3935 5485
Passcode seat2022
Breakout Room B
ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา
1 36 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปูม้า (Portunus pelegicus) ที่เลี้ยงในระบบจำลองบ่อดินและบ่อที่ปูด้วยโพลิเอทิลีน 13:00–13:15
2 37 ผลกระทบของระดับความเข้มข้นของสีน้ำเทียมต่อการพัฒนาการ และอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ระยะซูเอี้ย 1 ถึง 4 13:15–13:30
3 43 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 13:30–13:45
4 53 ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องเกี่ยวนวดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 ของเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี 13:45–14:00
5 60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทน้ำตาลโตนดผสมลูกตาล 14:00–14:15
6 94 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลจากแป้งกล้วยไข่ 14:15–14:30
7 112 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือน จังหวัดนครพนม 14:30–14:45
8 79 การยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ในการผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในจังหวัดนครพนม 14:45-15:00

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องออนไลน์ C

ลิงก์วิดีโอคอล: https://zoom.us/j/98839355485?pwd=Qjk3VFdoS2p5bXVHRTFsSTh4NWRUQT09
Zoom Meeting ID 988 3935 5485
Passcode seat2022
Breakout Room C
ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา
1 52 ศึกษาความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในระบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 13:00–13:15
2 63 โครงสร้างสังคมพืช การกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน และการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ทางกายภาพของผิวดินบางประการ ภายหลังจากการฟื้นฟูป่าในโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนของ ปตท.ในพื้นที่วังจันทร์ จังหวัดระยอง 13:15–13:30
3 87 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการแยกขยะในกลุ่มบุคคลทั่วไป นิสิตหอพักและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13:30–13:45
4 98 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสกลนคร 13:45–14:00
5 99 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ ในนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสกลนคร 14:00–14:15
6 103 การวางนัยทั่วไปการแปลง(f, g) ของพีชคณิต BE 14:15-14:30
7 113 ความเหนียวและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ้ายเข็นมือเสริมเส้นใยธรรมชาติ 14:30–14:45
8 122 การจัดการคลังโลหิตและการจัดสรรโลหิตเพื่อลดการขาดแคลนและสูญเสียโลหิตจากการหมดอายุของงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14:45–15:00
9 128 ประสิทธิภาพของแหนแดงในการบำบัดและเจริญเติบโตในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตข้าวฮางงอก 15:00–15:15
10 135 ผลของโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 15:15–15:30

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ศึกษา

ห้องออนไลน์ D

ลิงก์วิดีโอคอล: https://zoom.us/j/98839355485?pwd=Qjk3VFdoS2p5bXVHRTFsSTh4NWRUQT09
Zoom Meeting ID 988 3935 5485
Passcode seat2022
Breakout Room D
ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา
1 32 การสร้างแบบทดสอบความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของพืชและสัตว์(ภาษาอังกฤษ) 13:00–13:15
2 89 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้วีดิทัศน์ เรื่องนาโนเทคโนโลยี 13:15–13:30
3 92 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี 13:30–13:45
6 107 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทีไฟว์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 13:45–14:00
7 108 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 14:00–14:15
8 124 แอปพลิเคชันแนะนำอุปกรณ์ช่างด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 14:15–14:30
9 125 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำ 14:30-14:45
10 127 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน สําหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอซิติกในน้ําส้มสายชู 14:45-15:00
11 132 การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วน สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอสคอร์บิกในตัวอย่าง 15:00-15:15

กำหนดการนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ห้องออนไลน์ E

ลิงก์วิดีโอคอล: https://zoom.us/j/98839355485?pwd=Qjk3VFdoS2p5bXVHRTFsSTh4NWRUQT09
Zoom Meeting ID 988 3935 5485
Passcode seat2022
Breakout Room E
ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา
1 42 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ไขปัญหาการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจ 13:00–13:15
2 91 การลดการสูญเสียในกระบวนการตัดเม็ดไนล่อน 6 13:15–13:30
3 96 การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากต้นธูปฤาษี 13:30–13:45
4 100 เครื่องกลเติมอากาศในน้ำชนิดกังหันพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 13:45–14:00
5 121 การจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบขนานที่ไม่เหมือนกัน ของการทอผ้าหน้าเดียวหลายชนิด 14:00–14:15
6 123 การจัดตารางการทำงานที่หมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนนาฬิกา 14:15–14:30
7 126 การจัดตารางการผลิตในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 14:30–14:45
8 130 การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ในจังหวัดสมุทรปราการ 14:45–15:00