การประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

24 สิงหาคม 2566 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความ

The 3rd SEAT National Conference on The King's Philosophy and Sustainable Technology Innovation (SEAT-RMU 2023)

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ ๆ แก่สังคม
  3. เพื่อก่อให้เกิดการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อันจะทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง

Learn more

ระบบบริหารจัดการการส่งบทความ
การจัดห้องบรรยาย ห้องโปสเตอร์ออนไลน์

ระบบบริหารจัดการบทความ

กำหนดการบรรยาย(รอ)

กำหนดการแบบโปสเตอร์(รอ)

เผยแพร่บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (รอ)

ระบบแสดงหลักฐานการชำระเงิน

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ติดต่อสอบถาม seat@rmu.ac.th

เอกสารสำคัญ บทความตีพิมพ์