การประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ใบประกาศ-ประเภทรางวัลการนำเสนอ
ระบบบทความ

SEAT National Conference on The King's Philosophy and Sustainable Technology Innovation

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ ๆ แก่สังคม
  3. เพื่อก่อให้เกิดการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อันจะทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง

Learn more

ระบบบริหารจัดการการส่งบทความ
การจัดห้องบรรยาย ห้องโปสเตอร์ออนไลน์

ระบบบริหารจัดการบทความ

กำหนดการบรรยาย(รอ)

กำหนดการแบบโปสเตอร์(รอ)

เผยแพร่บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (รอ)

ระบบแสดงหลักฐานการชำระเงิน

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ติดต่อสอบถาม seat@rmu.ac.th