แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม เปลี่ยนชื่อของท่านในห้องประชุม zoom ดังนี้

ห้องบรรยาย-รหัสบทความ-ชื่อผู้นำเสนอภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น
A-999-กลยุทธ ดีจริง
สำหรับผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอผลงาน) ห้องบรรยาย-ชื่อผู้เข้าร่วมภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น
A-กลยุทธ ดีจริง

ดูวิธีเปลี่ยนชื่อ Zoom https://youtu.be/wM4KxoSQhRs

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

ห้องออนไลน์ F

ลิงก์วิดีโอคอล: https://zoom.us/j/95441530120?pwd=YlJvdGpDTlVYUjNXTklpSW5qTit0dz09
Zoom Meeting ID 954 4153 0120
Passcode 625744
Breakout Room F
ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา ไฟล์เอกสาร
1 28 การจัดการธุรกิจบริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในเขตพื้นที่ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 13:00–13:05
2 46 สภาพและปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13:05–13:10
3 50 ผลการเสริมสารยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอส (Courit®) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโคเนื้อลูกผสม 13:10–13:15
4 54 การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูคะน้าโดยชีววิธี ในระบบโรงเรือนจังหวัดขอนแก่น 13:15–13:20
5 55 ผลของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ในสภาพการเก็บรักษา 13:20–13:25
6 59 การตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ HPLC ของตัวบ่งชี้ฟลาโวนอยด์และไกลโคไซด์ของไม้เท้ายายม่อม 13:25–13:30
7 68 สมบัติทางความร้อนและทางกายภาพของฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใยตะไคร้กับน้ำยางพารา 13:30–13:35
8 70 ความรอบรู้และความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประชาชน บ้านหนองบก ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 13:35–13:40
9 73 การศึกษาความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีและช่วงเวลาการให้แสงต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์ 13:40–13:45
10 74 ผลของการออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิตที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและการทำงานของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3: การศึกษานำร่อง 13:45–13:50
11 80 แอปพลิเคชันสนุกคิดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13:55–14:00
12 95 ผลของเครื่องกะเทาะข้าวโพดพร้อมระบบทำความสะอาดที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 14:00–14:05
13 101 การเปลี่ยนคาบการโคจรและพารามิเตอร์สัมบูรณ์ของระบบดาวคู่อุปราคา TY Boo 14:05-14:10
14 102 แนวทางการส่งเสริมการผลิตพริกตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 14:10-14:15
15 106 พันธุศาสตร์เซลล์ของปลากัดป่าบางชนิด จากแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย 14:15-14:20
16 134 การหาปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนในตัวอย่างน้ำดื่มด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี 14:20-14:25
17 136 ผลของสูตรดินผสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าที่ปลูกในกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ 14:25-14:30
18 142 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ตัวแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ 14:30-14:35
19 152 เครื่องผสมอาหารวัวพลังงานแสงอาทิตย์ 14:35-14:40

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับปริญญาตรี

ห้องออนไลน์ G

ลิงก์วิดีโอคอล: https://zoom.us/j/95441530120?pwd=YlJvdGpDTlVYUjNXTklpSW5qTit0dz09
Zoom Meeting ID 954 4153 0120
Passcode 625744
Breakout Room G
ลำดับ รหัสบทความ ชื่อบทความ เวลา ไฟล์เอกสาร
1 65 ผลของอาหารสังเคราะห์สูตร Murashige and Skoog (1962) ดัดแปลงร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ RSU S1 ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชา 13:00–13:05
2 66 ผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอราบิก้าที่ปลูกในกระถาง 13:05–13:10
3 67 ผลของการใช้ปุ๋ยหมักมูลหนอนไหมต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของกะเพรา [Ocimum tenuiflorum L.] 13:10–13:15
4 75 ผลของไมคอร์ไรซาต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของฟ้าทะลายโจร 13:15–13:20
5 76 ผลของปุ๋ยคอกต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของฟ้าทะลายโจร 13:20–13:25
6 77 ผลของน้ำหมักมูลหนอนไหมต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของฟ้าทะลายโจร 13:25–13:30
7 104 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยใช้แอปพลิเคชัน ClassDojo สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด 13:30–13:35
8 105 การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัวเป็นแรงต้านที่มีต่อดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 13:35–13:40
9 109 การกำจัดฟอสฟอรัสจากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ด้วยเถ้ากระดูกหมู 13:40–13:45
10 115 ผลของน้ำตาลกลูโครสต่อผลผลิตและคุณภาพดอกกัญชาทางการแพทย์ 13:45–13:50
11 116 การคัดเลือกสายพันธุ์ระหว่างคู่ผสม RSU 01 กับ RBF4 13:50–13:55
12 138 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของกิ่งปักชำผักชายา (Cnidoscolus chayamansa McVaugh) 14:00–14:05
13 141 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของลูกประคบสมุนไพรไทยเก็บจากกลุ่มวิสาหกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด 14:05–14:10
14 143 ผลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของบัวบกในสภาพปลอดเชื้อ 14:10-14:15
15 144 ผลของปุ๋ยน้ำหมักต่อการเจริญเติบโตของกัญชา 14:15-14:20
16 145 ผลของขนาดภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊ค 14:20-14:25
17 146 ผลของสารฟอกฆ่าเชื้อต่อการขยายพันธุ์โกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ 14:25-14:30
18 147 ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตของโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ 14:30-14:35
19 148 ผลของ 2,4-D ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของโกฐจุฬาลัมพาในสภาพปลอดเชื้อ 14:35-14:40
20 151 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเจริญเติบโตและการเกิดรากของกิ่งปักชำบอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson) 14:40-14:45