shout

About the Conference!

(SEAT-RMU 2021)

The 1st National Conference on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Mahasarakham University 2021 (SEAT -RMU 2021)
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ ๆ แก่สังคม

3. เพื่อก่อให้เกิดการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อันจะทำให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวางคลิกดาวโหลด SEAT2021_proceeding
คลิกดาวโหลด เกียรติบัตร SEAT

กำหนดการและรูปแบบการนำเสนอ(SEAT -RMU 2021)

กำหนดการและตารางการนำเสนอภาคบรรยาย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

คลิกดู รูปแบบการนำเสนอบทความ

คลิกดูกำหนดการและห้องประชุมออนไลน์

คลิกดู เอกสารประกอบการประชุม(Book-Abs-SEAT)


schedule bg

กำหนดการ

-

09:00 am

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1

09:30 น.

คลิกเข้าห้องประชุม Online

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1 โดยรองศาสตราจารน์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

https://meet.google.com/kky-pouh-tux

09:30 - 11.00 น.

คลิกเข้าห้องประชุม Online

บรรยายพิเศษ "จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมการพัฒนาผลิตถัณฑ์" โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม

ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์: https://meet.google.com/kky-pouh-tux

speakers 1

ดร.อุษา กลิ่นหอม


- นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท ข้าราชการเกษียณ นักวิชาการอิสระ
- งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- งานวิจัยด้านมิติวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการและตรวจสอบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ปัจจุบัน)
- ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555)
- ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เห็ดซางฮวงธรรมชาติ ไทย-เกาหลี ปทุมธานี (2561)

ROOM 1-SC

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม fbn-ukvx-qcx [SC01 SC03 SC18 SC19 SC26 SC27 SC33 SC34 SC37 SC77 SC78 SC79 SC81]

ROOM 2-SC

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม fdq-xqzy-naa [SC04 SC08 SC10SC29 SC41 SC55 SC63 SC66 SC75]

ROOM 3-SC

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม ymw-wsws-gqv [SC06 SC14 SC17 SC21 SC56 SC61 SC71 SC76]

ROOM 4-SC

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม oqc-ctqd-psx [SC30 SC43 SC44 SC47 SC59 SC60 SC70 SC80]

ROOM 5-EN

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม vux-mnhu-own [EN01 EN13 EN15 EN19 EN30 EN33 EN38 EN40 EN41]

ROOM 6-EN

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม yys-nfik-rfd [EN03 EN04 EN05 EN06 EN10 EN14 EN18 EN20 EN37]

ROOM 7-EN

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม pqx-dgrs-jud [EN02 EN07 EN09 EN11 EN12 EN16 EN21 EN22 EN25]

ROOM 8-EN

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม snq-gddk-xcp [EN08 EN23 EN24 EN27 EN32 EN34 EN35]

ROOM 9-AG

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม dap-fxxy-vzc [AG01 AG02 AG03 AG06 AG08 AG09 AG15]

ROOM 10-AG

คลิกเข้าห้องประชุมOnline

รหัสการประชุม bvc-axdv-xon [AG04 AG07 AG10 AG12 AG14 AG16 AG17 AG20 AG22 AG25 AG26 AG27]

POSTER PRESENTATION

การนำเสนอแบบโปสเตอร์

SC02

speakers 1

SC02 การขยายขนาดกระบวนการดีเอสเทอร์ริฟิเคชันและการสกัดสำหรับการผลิตลูทีนโดยไดเมธิลอีเทอร์เหลว

จักรพงษ์ จุ้ยสุวรรณ

SC05

speakers 1

SC05 ผลการฝึกวีเอที ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงมหาสารคาม

อภิชาต สุนารักษ์

SC07

speakers 1

SC07ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและขจัดกลิ่นของสเปรย์ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไหม

จิรศิต อินทร

SC09

speakers 1

SC09ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารขนาดเล็ก

ชีวะ ทัศนา

SC11

speakers 1

SC11 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่ม ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเสริฐ ชมมอญ

SC13

speakers 1

SC13สถานการณ์การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในแหล่งน้ำผิวดินเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สาลินี ผลมาตย์

SC15

speakers 1

SC15 ผลของโปรแกรม PBT ที่มีต่อความแม่นยำในการส่งลูกฟุตบอลของนักเรียน รุ่นอายุ 11-13 ปี โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม

จักรดาว โพธิแสน

SC16

speakers 1

SC16 ผลของการออกกำลังกายมวยไทยที่มีต่อดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังในนักศึกษาหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

จักรดาว โพธิแสน

SC20

speakers 1

SC20 ฤทธิ์ต้านมะเร็งในระดับหลอดทดลองของสารสกัดจากต้นสลัดไดลายเหลือง

ปุรินทร์ เจริญสุขใส

SC22

speakers 1

SC22ผลของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่อการไหลของวัสดุเม็ดในภาชนะรูปกรวยแบบสองมิติ

ภาณุพัฒน์ ชัยวร

SC23

speakers 1

SC23 สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ สำหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาณุพัฒน์ ชัยวร

SC24

speakers 1

SC24 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ภาณุพัฒน์ ชัยวร

SC31

speakers 1

SC31 การประมาณความเชื่อมั่นของค่าความเชื่อถือได้และอัตราความขัดข้องสำหรับข้อมูลชั่วชีวิตที่มีการแจกแจงไวบูลล์

ณิฏะญาร์ บรรเทา

SC32

speakers 1

SC32การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติสำหรับร้านอาหาร

ภัชชนก รัตนกรปรีดา

SC35

speakers 1

SC35 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาตรรกศาสตร์คลุมเครือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย

ณิฏะญาร์ บรรเทา

SC36

speakers 1

SC36 พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จุฑามาศ เมืองมูล

SC38

speakers 1

SC38 การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

วิธมณ ขจรโมทย์ฺ

SC39

speakers 1

SC39แอพพลิเคชั่นกิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเชียงเหียน

วิธมณ ขจรโมทย์ฺ

SC40

speakers 1

SC40 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมในมะกอกสดและมะกอกแห้ง

จุฑามาศ พลชำนิ

SC42

speakers 1

SC42 การปรับปรุงคุณภาพดินเค็มโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ

ชมพู่ เหนือศรี

SC45

speakers 1

SC45 การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ด้วยสารสกัดหยาบจากเปลือกสะเดา

สุชาดา ใจปิง

SC46

speakers 1

SC46สมบัติทางกายภาพของฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับน้ำยางพารา

ปริย นิลแสงรัตน์

SC48

speakers 1

SC48 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนในการบริโภคส้มตำของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

SC49

speakers 1

SC49 ผลของตำรับยาปลูกไฟธาตุกับการนวดเต้านมต่อการเริ่มไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก

ชนิดาภา ยะนันท์

SC50

speakers 1

SC50 ผลของเจลสมุนไพรต่อระดับอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างในประชาชนก่อนสูงวัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ณัฏฐกวี บุญวิจิตร

SC51

speakers 1

SC51การสังเคราะห์ขั้วของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดจากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงด้วยกระบวนการคาร์บอไนเซชันร่วมกับการกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)

มาวิน ปูนอน

SC52

speakers 1

SC52 ผลของการปรับปรุงพื้นผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดมะค่าโมงโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟรีฟลักซ์ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุยิ่งยวด

มาวิน ปูนอน

SC53

speakers 1

SC53การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์งานด้านบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กัญญาวีร์ สมนึก

SC54

speakers 1

SC50 ผลของเจลสมุนไพรต่อระดับอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างในประชาชนก่อนสูงวัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ณัฏฐกวี บุญวิจิตร

SC57

speakers 1

SC57การพัฒนาเจลกรุงเขมาเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ คัน และระคายเคืองจากยุงลายบ้านกัด

จรินยา ขุนทะวาด

SC58

speakers 1

SC58 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ชนิดกรด

นวลใย ญารักษา

SC62

speakers 1

SC62ผลของความยาวส่วนทำระเหย และสารทำงานที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ

วสันต์ ปินะเต

SC64

speakers 1

SC64 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ในป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ผู้นำเสนอ: สุทธิ มลิทอง

SC65

speakers 1

SC65ฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบสาหร่ายไฟ บริเวณนาข้าวบางแหล่งในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์

SC67

speakers 1

SC67 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริมสารสกัดกระเทียมดำ

ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

SC68

speakers 1

SC68การพัฒนาตำรับเมนูอาหารจากไข่ขาวสำหรับผู้ป่วย

สุจาริณี สังข์วรรณะ

SC69

speakers 1

SC69การประเมินความพึงพอใจของสื่อให้ความรู้ทางโภชนาการสำหรับโรคเบาหวานแบบออนไลน์สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

สุจาริณี สังข์วรรณะ

SC72

speakers 1

SC72ความหลากหลายทางชีวภาพและความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ต้นในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

เพ็ญศรี มลิทอง

SC73

speakers 1

SC73 ประสิทธิภาพและสมรรถนะของนาโนฟิลเตรชั่นของสารละลายเหล็ก

วุฒิกร สายแก้ว

EN31

speakers 1

EN31การวิเคราะห์และออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติอาคารเก็บแอลกอฮอล์

ศตวรรษ คงอ่อน

EN36

speakers 1

EN36การวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม จังหวัดนครราชสีมา

วารุณี อ้วนโพธิ์กลาง

EN39

speakers 1

EN39การออกแบบและการสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการประมาณราคาในงานระบบระบายอากาศ กรณีศึกษา บริษัท กรเอ็นจิเนียริ่งการช่าง จำกัด

ณัฐพล แซ่เฮ้ง

AG05

speakers 1

AG05 การใช้ประโยชน์จากบุกเพื่อเสริมในไส้อั่ว

ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี

AG11

speakers 1

AG11การบริหารจัดการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2562/2563

ปริญญา เปรมโต

AG13

speakers 1

AG13ผลของอัตราปุ๋ย และระยะเวลาการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 1

ดาริการ์ บุญพันธ์

AG18

speakers 1

AG18ผลการทดแทนแป้งกล้วยน้ำว้าต่อคุณลักษณะและการยอมรับของคุกกี้สิงคโปร์

สุนันทา คะเนนอก

AG19

speakers 1

AG19ศึกษาการทำบาดแผลต่อการเกิดรากกิ่งตอนกระดังงาสงขลา

มนทิรา ไชยตะญากูร

AG21

speakers 1

AG21การศึกษาอิทธิพลของกรดซาลิไซลิกและสารจิบเบอเรลลินต่อการงอกของเมล็ดถั่วพู

ศุภสุตา การูจี

AG28

speakers 1

AG28ผลของความเข้มข้นสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการขยายพันธุ์กาบหอยแครง (Dionaea muscipula)ในสภาพปลอดเชื้อ

โสภา ชูเพ็ง

การประชุมวิชาการแบบ ออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

venue

23 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

venue

23 สิงหาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

venue

23 สิงหาคม 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

seat_cfp

เอกสารดาวน์โหลด

shout

ติดต่อสอบถาม

seat@rmu.ac.th

อาจารย์กลยุทธ ดีจริง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 081-769-9196

ผศ.ดร.สมชาย อินทะตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 082-858-8485

อ.ดร.นพดล สมผล คณะเทคโนโลยีการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 089-620-0477

Online Conference

seat@rmu.ac.th